Bestuur

Van politiek bestuur tot burgerzaken, samenwerking, personeel en financiën. We werken binnen diverse domeinen op de werking en organisatie van lokale besturen. De politiezones mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
bestuur

Financiën & Organisatie

De VVSG organiseerde twee bevragingen over de corona-impact op de lokale financiën en stelde de resultaten voor op 2 webinars met elk ruim 300 deelnemers.

Wegens de negatieve rente pleitte de VVSG bij de Vlaamse regering om het Gemeentefonds voortaan maandelijks in plaats van per kwartaal te betalen.

Samen met Audit Vlaanderen werkte de VVSG aan een werkbaar kader voor de openbaarheid van lokale auditrapporten.

Personeel

Vanaf 2020 krijgt het personeel bij de Vlaamse lokale besturen een koopkrachtverhoging van 1.1%. Daarbovenop ontvangt het zorgpersoneel vanaf 2020 een verhoging van de eindejaarstoelage met 1.1%. De kostprijs van beide maatregelen bedraagt €90 miljoen en werd voor €50 miljoen door de Vlaamse regering gedragen.

Mede dankzij de inspanningen van VVSG komen er met Vlaamse VIA-middelen nieuwe IFIC-salarisschalen voor een betere waardering in de zorg. Dit werd overeengekomen met de sociale partners en de Vlaamse regering in het sectoraal akkoord van 22.12.2020.

Burgerparticipatie

Met het labo lokale burgerparticipatie, een groep van koplopers op gebied van lokaal participatiebeleid, verzamelden we 231 innovatieve cases uit lokale besturen over burgerparticipatie.

Met praktijkfilmpjes belichten we 9 lokale praktijkverhalen, waarbij elke video tussen de 400 tot 650 weergaven behaalde. Het webinar ‘lokale burgerparticipatie’ kon rekenen op 100 live deelnemers.

Innovatie en digitale transformatie

26 algemeen directeurs en andere leidinggevenden volgden de opleiding ‘Sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur’.

De VVSG organiseerde 4 Ronde Tafels ‘Samen Slim’ met 115 deelnemers uit lokale besturen om in te zoomen op concrete thema’s of technologische toepassingen, en kennisdeling te faciliteren.

In 2020 waren we betrokken bij 45 interbestuurlijke overlegorganen voor belangenbehartiging bij projecten en acties met betrekking tot digitalisering en e-government, smart cities en innovatie.

Informatie- en cyberveiligheid

60 lokale besturen kregen student-hackers van de Howest hogeschool over de vloer voor een kosteloze doorlichting van de lokale cyberveiligheid in kader van het Project Cyberveilige Gemeenten onder coördinatie van de VVSG.

Hulpverleningszones: Netwerk Brandweer

In 2020 werden de brandweerdiensten 390.623 keer opgeroepen voor noodsituaties.

Dagelijks rukten in Vlaanderen ongeveer 1.067 keer ploegen uit om hulp te bieden.

De 9 webinars op het digitaal leerplatform van Netwerk Brandweer bereikten 35.631 deelnemers

Toegekend door Volksgezondheid, (mede) onder impuls van briefacties Netwerk Brandweer.

Veiligheid

De VVSG volgde de invoering van gemeentelijke administratieve sancties voor beperkte snelheidsovertredingen actief op en wees de Vlaamse overheid op de resterende juridische en praktische knelpunten die een invoering op het terrein konden verhinderen.

Politieke organen

De VVSG startte met de Vlaamse overheid een traject op om te komen tot een verbetering van het statuut van lokale mandatarissen. Daarnaast leverde de VVSG inspiratie voor de richtlijnen en het besluit die het digitale vergaderen van lokale politieke organen mogelijk maken.

Er is meer…

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

Bekijk een overzicht van de dossiers voor de periode van januari 2020 tot maart 2021.